Privacy- en cookiereglement

Onderhavig privacy beleid (hierna aangeduid “Privacy Beleid”) is van toepassing op de website www.a-ja.nl (hierna aangeduid “Website”) van a Ja! beauty business b.v.

a Ja! beauty business b.v. (hierna aangeduid “aJa”) hecht er grote waarde aan dat de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers van de website (hierna aangeduid “Gebruikers”) gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de Europese Privacy Verordening en de daarin vervatte bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Voor zover uit dwingende Nederlandse wetgeving niet anders voortvloeit, geldt het onderstaande.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij registratie op de Website worden diverse persoonsgegevens van  gebruikers door aJa verzameld en verwerkt: contact- en identificatiegegevens van de Gebruiker (zoals mogelijk naam, voornaam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnr. wachtwoorden, IP-adres, enz.). Deze Persoonsgegevens worden verzameld middels  surfgedrag, registratie op de Website, het plaatsen van een bestelling of door het anderszins gebruikmaken van de Website. Door op de knop “IK accepteer de PRIVACY- en COOKIE-VOORWAARDEN” te klikken gaat U akkoord met en bent U gebonden aan dit Privacy Beleid.

aJa streeft ernaar haar productaanbod en diensten zo goed mogelijk te laten aansluiten op de specifieke behoeften van gebruikers. aJa verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruiker onder meer voor de volgende doeleinden:

 1. Klantenservice: Persoonsgegevens worden gebruikt om klantenservice te bieden.
  Hieronder valt ook het evalueren en verbeteren van de commerciële activiteiten van aJa. Dit kan leiden dat een aJa medewerker de Gebruiker (beter op maat) kan benaderen.
 2. Communicatie: Persoonsgegevens worden gebruikt om met Gebruiker te communiceren en op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor het account en/of gebruik van de Website en het behandelen van eventuele klachten. Indien U een account op de Website aanmaakt, bewaren we de Persoonsgegevens zodat U deze niet telkens opnieuw op hoeft te geven.
 3. Marketingdoeleinden: Persoonsgegevens worden gebruikt wanneer u een aanvraag doet voor aanvullende informatie over aJa en haar producten en diensten. Uw Persoonsgegevens worden mogelijk gebruikt voor het versturen van:
   • actie- of andere mailingen dan wel de Osainews, indien U zich daarvoor heeft ingeschreven. aJa kan U te allen tijde op de hoogte stellen van aanbiedingen over soortgelijke producten die U heeft besteld.
   • periodieke communicaties over producten en diensten, trainingen, gebeurtenissen en speciale aanbiedingen van aJa.
 4. Het verrichten van analyses van de persoonsgegevens ten behoeve van statistisch onderzoek van het Gebruikersgedrag op de Website (welke aJa aan derden in geanonimiseerde vorm kan overmaken).Werking Website: aJa verwerkt Persoonsgegevens om de Website normaal te laten functioneren en (onderdelen van) de Website te verbeteren.
 5. aJa toe te laten aan enige wettelijke verplichting te voldoen.

Delen

aJa verkoopt uw gegevens niet aan derden.
aJa hanteert bij het verzamelen van informatie via de Website een strikt vertrouwelijkheids- en privacy beleid conform de Nederlandse wetgeving op dit gebied. aJa verwerkt in voorkomende gevallen steeds slechts die persoonsgegevens van de Gebruikers die accuraat, toereikend, te zake dienend en niet overmatig zijn, rekening houdend met de bovenvermelde doeleinden. De persoonsgegevens die via deze Website aan aJa worden verstrekt, mogen door aJa aan de tot de aJa groep behorende verbonden ondernemingen binnen de EER worden overgemaakt en mogen door deze verbonden ondernemingen worden verwerkt in overeenstemming met de bovenvermelde doeleinden. aJa staat ervoor in dat haar verbonden ondernemingen binnen de EER in overeenstemming handelen met onderhavig Privacy Beleid en de toepasselijke Nederlandse wetgeving. aJa zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers strikt vertrouwelijk behandelen en niet openbaar maken of overmaken aan derden, tenzij (i) mits de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker; (ii) wanneer de wet dit vereist; (iii) wanneer zulks noodzakelijk is om de integriteit van de Website te vrijwaren; (iv) wanneer dit noodzakelijk is om de verzoeken van de Gebruiker in te willigen; of (v) om mee te werken aan een gerechtelijke procedure of om te kunnen antwoorden op een juridische vordering.

Cookies: opslag en gebruik van gegevens

aJa maakt gebruik van:

 1. Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de Website goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken;
 2. Analytische cookies: tracking cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in de wijze waarop Gebruikers gebruikmaken van (onderdelen) van de Website, zodat aJa de Website kan verbeteren en deze zo goed mogelijk aansluit bij hetgeen Gebruikers interessant en belangrijk vinden.
 3. Cookies van derden: cookies van derde partijen, zoals bijvoorbeeld Google Analytics, die gebruikt worden ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de Website.

aJa maakt gebruikt van “functionele cookies” (zoals “taalcookies” en “sessiecookies”). Dit zijn kleine bestanden die naar de browser van de Gebruiker worden gestuurd en op de pc van de Gebruiker worden opgeslagen. Deze cookies hebben als doel om de Website gebruiksvriendelijker te maken door het gedrag van de Gebruiker bij te houden en bepaalde Gebruikersvoorkeuren op te slaan. Conform de wet zijn dit type van cookies vrijgesteld van de voorafgaandelijke toestemming van de Gebruiker. Hoewel niet verplicht, krijgt de Gebruiker toch een melding of scherm waarmee de Gebruiker eenmalig wordt gevraagd om toestemming te verlenen voor deze cookies. De programmatuur van aJa is zodanig ingericht, dat deze cookies niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt.
Daarnaast gebruikt aJa cookies voor het verzamelen van statistische gegevens over het bezoek van de Website. aJa zal het gebruik van “cookies van derden” die niet op verzoek van de Gebruiker worden gevraagd en die na wisacties blijven bestaan) zoveel als mogelijk vermijden, en indien dat in uitzonderlijke gevallen toch plaats heeft zal aJa, een nadere voorafgaande toestemming van de Gebruiker vragen.

Indien de Gebruiker geen cookies wenst te ontvangen, kan de Gebruiker deze weigeren of blokkeren in de instellingen van zijn/haar internetbrowser. Dit betekent wel dat niet alle functionaliteiten van onze Website zullen werken of dat deze visueel niet mooi op het scherm van de Gebruiker zal/kan verschijnen.

Rechten van de betrokkene: recht op inzage, correctie en verwijdering

De Gebruiker heeft, mits het bewijs van zijn/haar identiteit, een inzage- en correctierecht inzake de eigen persoonsgegevens in de bestanden van aJa. Dit inzage-, correctie en/of verwijderingsrecht kan worden uitgeoefend door contact op te nemen via e-mailadres info@a-ja.nl, bellen met 040 2223488 of u laat het ons weten per post.
Op basis van de aanvraag van de Gebruiker, zal aJa de persoonsgegevens zo snel mogelijk aanpassen in overeenstemming met de informatie die de Gebruiker aJa bezorgt, tenzij uit een wettelijke verplichting anders voortvloeit.
De Gebruiker kan zich bovendien op dezelfde manier verzetten tegen een verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, al dan niet voor direct marketingdoeleinden. De Gebruiker kan zich op enig moment de-registreren door de “unsubscribe” browser/hyperlink op deze Website aan te klikken of door te reageren op enig email die de Gebruiker van aJa verkrijgt.

aJa behoudt zich het recht voor om dit Privacy Beleid aan te passen of aan te vullen Indien de Gebruiker de wijzigingen niet aanvaardt, beschikt de Gebruiker de mogelijkheid om zich te de-registreren conform de hierboven vermelde procedure.

Links naar andere websites

Op de Website van aJa wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door aJa niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. aJa wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk af.
De Website kan tevens hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen (als in websites die buiten de controle vallen van aJa). aJa heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites van partners of derden en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of kenmerken ervan, het gebruik ervan, het (privacy)beleid of de praktijken van de eigenaar of operator van dergelijke websites. Wij raden de Gebruiker aan bij het betreden van deze websites het privacy beleid van de aanbieder van de website nauwkeurig na te lezen.

Social media

aJa gebruikt zogenaamde plugins om verbinding te maken met diverse social media platformen. Door in te loggen via deze plug-in op hun social media account kunnen Gebruikers producten liken en delen met anderen. aJa krijgt daarbij geen toegang tot het social media account en de Persoonsgegevens die zich daarop bevinden van de Gebruiker.

Beveiliging

aJa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings) maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot Persoonsgegevens tegen te gaan.
Deze maatregelen verzekeren een passend beveiligingsniveau van de systemen en het intranet die onder controle van aJa staan; rekening houdend, enerzijds, met de stand van de techniek ter zake en de kosten voor het toepassen van de maatregelen en, anderzijds, met de aard van de te beveiligen persoonsgegevens en de potentiële risico’s. Dergelijke maatregelen omvatten onder meer een beperkte toegangsautorisatie en het gebruik van beveiligings-software.
aJa verbindt zich ertoe om de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers/personeel toe.

aJa staat niet in voor de veiligheid van de informatie/persoonsgegevens die via het internet of over systemen die niet onder de controle van aJa staan, worden gezonden aan aJa. Dientengevolge is aJa niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die de Gebruiker of derden mochten lijden als gevolg van het verlies aan vertrouwelijkheid van dergelijke informatie tijdens de verzending ervan over het internet of via systemen die buiten de controle van aJa vallen. Als u echter de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact op met 040 2223488 of via e-mailadres info@a-ja.nl. U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

Intellectuele eigendom

Het geheel van de op deze Website beschikbare informatie en de samenstelling ervan (teksten, grafische materiaal, logo’s iconen, video’s, software, databanken, gegevens, enz.) wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) van aJa. De Gebruiker verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt noodzakelijk voor het online bekijken van de Website. In het bijzonder is het de Gebruiker niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van aJa, deze Website, geheel of gedeeltelijk, te kopiëren, reproduceren, weergeven, wijzigen, overbrengen, publiceren, aanpassen, verstrekken, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op om het even welke drager, door om het even welk middel, of op om het even welke wijze ook te exploiteren.

Beperking van aansprakelijkheid

aJa garandeert niet dat de Website foutloos of ononderbroken functioneert. aJa geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website.

aJa levert grote inspanningen opdat de op de Website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de Website niet beschikbaar zou zijn, zal aJa zich inspannen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

aJa is niet verantwoordelijk voor enige fout of leemte in de informatie die ter beschikking wordt gesteld op de Website en accepteert geen aansprakelijkheid ter zake. De op de Website ter beschikking gestelde informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer de Gebruiker zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet de Gebruiker dat voor eigen rekening en risico.

aJa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade bij de Gebruiker, die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de Website. aJa kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, te wijten aan het gebruik van deze Website of van een andere (in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks), met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de Gebruiker.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Nederlands recht is van toepassing op dit Privacy Beleid. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met onderhavig Privacy Beleid valt onder de bevoegdheid van de rechtbank Eindhoven.

Overige bepalingen

aJa is te allen tijde bevoegd een Gebruiker account zonder kennisgeving te verwijderen.
In een dergelijk geval is aJa als gevolg van de beëindiging van het account aan de klant geen vergoeding verschuldigd.
Zoals genoemd behoudt aJa zich het recht voor om dit Privacy Beleid regelmatig te veranderen. Dit Privacy Beleid werd het laatst gewijzigd en herzien op 1 januari 2021.
Indien een bepaling uit dit Privacy Beleid in strijd is met de wet wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar. De overige bepalingen blijven in dat geval ongewijzigd van toepassing.